Regulamin sklepu

Informacje ogólne

Właścicielem strony, sklepu jak również sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest firma AMOTI Dawid Nawrot siedzibą w Kielcach przy ulicy Malików 114, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 9592047186 oraz REGON 520284199, określany w dalszej części Regulaminu jako Sprzedający lub Usługodawca.


1. ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU 

1.1. Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów AMOTI, składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców-Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców.

1.2. Administratorem danych osobowych jest firma AMOTI Dawid Nawrot z siedzibą w Kielcach przy ulicy Malików 114, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 9592047186 oraz REGON 520284199. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie amoti.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.

1.3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w stopce na samym dole strony internetowej pod hasłem „Regulamin”.

1.4. Klient posiada możliwość utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie treści Regulaminu lub wydrukowanie treści Regulaminu w każdym czasie.

1.5. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

a/ Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie amoti.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz wybranie warunków Umowy Sprzedaży spośród dostępnych sposobów dostawy i płatności. Korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga uprzedniej rejestracji i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych działań – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie amoti.pl przycisku „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych 

b/ Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym.

c/ Konsument – zgodnie z definicją konsumenta zawartą w art. 221 Kodeksu cywilnego.

d/ Przedsiębiorca – zgodnie z definicją przedsiębiorcy zawartą w art. 431 Kodeksu cywilnego.

e/ Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

f/ Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedającym. 

g/ Termin dostawy – termin, który zawiera w sobie zarówno czas realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedającego, jak i czas, w którym przewoźnik dostarczy Produkt Klientowi.

1.6. Formularz Zamówienia stanowi jednocześnie usługę elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wykonywaną nieodpłatnie oraz mającą charakter jednorazowy i ulegającą zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.


2. INFORMACJE O PRODUKTACH

2.1. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu oraz jego ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki, informację o czasie oczekiwania na produkt, jak również wszelkie inne informacje  uznane przez Sprzedającego za wartościowe dla Klienta.

2.2. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie prezentacyjny, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. (Oferowane produkty wykonywane są ręcznie, m.in. z kamieni naturalnych i konglomeratów co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru, ale w szczególności naturalnych cech kamienia takich jak odcień, stopień użylenia itp.)

2.3. Wszystkie podane ceny produktów znajdujących się na stronie amoti.pl są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

2.4. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki.

2.5. O możliwych opcjach dostawy oraz kosztach dostawy (w tym opłatach za transport w zależności od odległości do wskazanego miejsca dostawy) Klient jest informowany w trakcie składania wypełniania Formularza zamówienia..

2.6. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, np. poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

2.7. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661  Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego.


3. SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃORAZ ZAWARCIA  UMOWY

3.1. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji, dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Formularzu zamówienia. 

3.2. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na Formularzu zamówienia dostępnym na stronie oraz oświadczenia, że podane przez Zamawiającego dane są prawdziwe.

3.3. Klient wypełniając Formularz zamówienia obowiązany jest podać precyzyjne informacje odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy, w zakresie określonym przez  pola formularza. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niepełne lub błędne a uzyskanie prawidłowych informacji, jest niemożliwe z winy Klienta.

3.4. Po wypełnieniu przez Klienta Formularza zamówienia i jego zatwierdzeniu poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” Sprzedający potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Zamówienia, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki „spam” w swojej skrzynce e-mailowej lub o skontaktowanie się ze Sprzedającym pod adresem e-mailowym biuro@amoti.pl lub telefonicznie pod numerem 531 920 500.

3.5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku niedotrzymania przez Klienta warunków Regulaminu lub z innych uzasadnionych przyczyn. W takim wypadku Klient otrzyma wiadomość e-mail ze stosowną informacją.

3.6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem dokonania płatności zgodnie z wybraną przez Klienta opcją zapłaty (warunek zawieszający). 

3.7. Umowy zawierane na skutek akceptacji Zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość w rozuminieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 


4. WARUNKI PŁATNOŚCI I REALIZACJA DOSTAWY

4.1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów transportu lub wysyłki , chyba że dla danego produktu dostępna jest opcja „za pobraniem” i zostanie ona wybrana przez Klienta przy składaniu Zamówienia.  

4.2. Klient  może dokonać płatności za pomocą:

a/ Przelewu bankowego na numer konta 92109020400000000149029970 Bank Santander, 

b/ Platformy Przelewy24

c/Płatność za pobraniem (opcja dostępna dla wybranych produktów).

4.3. Termin płatności:

a/ W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient jest zobowiązany do dokonania płatności na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w przesłanej fakturze pro-forma. Termin na dokonanie płatności wynosi 7 dni kalendarzowych chyba, że ustalono z Klientem inaczej.

b/ W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

c/ W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.4. Do każdego produktu  przyporządkowany jest indywidualny czas realizacji Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia określony jest w dniach roboczych i jest liczony od dnia otrzymania przez Sprzedającego pełnej kwoty należności z tytułu dokonanego zakupu do dnia przygotowania produktów do wysyłki lub transportu. W sytuacji, gdy Klient  w ramach jednego Zamówienia dokona zakupu produktów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy.

4.5. Termin dostawy produktu uzależniony jest od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy.

4.6. Sprzedający nie realizuje zamówień zagranicznych złożonych za pomocą Formularza zamówienia. W celu zamówienia produktów z miejscem dostawy poza granicami Polski należy wysłać na adres e-mail: biuro@amoti.pl listę produktów oraz dane osobowe do płatności i dostawy. Na ich podstawie przygotowana zostanie dla Klienta kalkulacja wartości zamówienia oraz kosztów dostawy z uwzględnieniem stawek podatkowych kraju dostawy. Kalkulacja zawierająca wszystkie koszty zamówienia przekazana zostanie Klientowi do akceptacji. Po akceptacji przez Klienta kalkulacji zostanie zawarta Umowa Sprzedaży.

4.7. Duże przesyłki min.: stoły, stoliki kawowe, konsole, wysyłane są na paletach za pośrednictwem firmy GEIS i nie obejmują wniesienia do domu/mieszkania Klienta. Produkty te mogą być również dostarczane transportem firmowym Sprzedającego, z możliwością wniesienia po uprzednim indywidualnym ustaleniu wartości transportu, w zależności od odległości.

4.8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego dostarczania przesyłek przez firmę kurierską lub przewoźnika. 

4.9. Zamawiający zostanie poinformowany o nadaniu przesyłki i otrzyma jej numer, za pośrednictwem poczty elektronicznej w momencie wysłania Zamówienia.


5. REKLAMACJE 

5.1. Klient  ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności kuriera lub przewoźnika zwanego dalej Dostawcą.

5.2. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej Klient  winien dochować aktów staranności wymaganych przez przepisy (w szczególności Ustawę z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe dla zachowania odpowiedzialności Dostawcy, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

5.3. Wszystkie produkty będące w ofercie sklepu Amoti.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedającego  na okres 24 miesięcy. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń eksploatacyjnych związanych z  użytkowaniem produktu, takich jak zadrapania, zarysowania lub wynikających z nieprawidłowego użytkowania.

5.4. Sprzedający zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji w przypadku, gdy dany produkt był wykorzystywany zgodnie z zaleceniami producenta i posiadał wadę techniczną.

5.5. Sprzedający ponosi względem Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.5.6. Reklamacje należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną, na adres podany w potwierdzeniu zamówienia wysłanego drogą elektroniczną. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: dane Klienta, jego adres do korespondencji, przyczynę reklamacji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, dowód zakupu. Produkt, którego reklamacja dotyczy może być odesłany do Sprzedającego na jego koszt. Zaleca się uprzednie ustalenie ze Sprzedającym sposobu transportu i miejsca, do którego rzecz ma być dostarczona. Produkt powinien być przez Klienta odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu zgodnie z wytycznymi Sprzedającego.  Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy dostarczenie produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

5.6. Sprzedający rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 5.6. powyżej (w szczególności zgłoszenie będzie zawierało informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji).

5.7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.


6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

6.1. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład pisemnie lub w formie elektronicznej na adres biuro@amoti.pl

6.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 9 Regulaminu. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.3. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mają obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed upływem terminu. 

6.4.  Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

6.5. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

6.6. Adres do zwrotu produktów: AMOTI, ul. Malików 114, 25-639 Kielce (paczkę należy oznaczyć jako „ZWROT” a produkt odpowiednio zabezpieczyć).

6.7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta w trybie wskazanym w niniejszym rozdziale Regulaminu Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić środki pieniężne na podany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni.

6.8. Sprzedający może odmówić przyjęcia przesyłki wysłanej  za pobraniem lub na koszt sklepu.

6.9. Produkty personalizowane, wykonywane wg indywidualnych wytycznych Klienta, nie będące w stałej ofercie sklepu Amoti.pl, nie podlegają zwrotom.


 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a/ Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b/ Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c/ Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

7.3. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe lub wzory użytkowe są chronione prawami autorskimi i/lub prawami własności przemysłowej. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właściciela.

8.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 ze zm.) ; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 287 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2021.1805 ze. zm.).


9. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: AMOTI, ul. Malików 114, 25-639 Kielce


e-mail: ………………………

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) / Nazwa firmy

– Adres konsumenta(-ów) / Adres Przedsiębiorcy-Konsumenta

– Podpis konsumenta(-ów) / Podpis Przedsiębiorcy-Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.